Podmínky použití

 1. Definicje

  1. UsługodawcaGForces sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-266) Al. Grunwaldzka 184, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000246596, numer NIP 5832920423, o kapitale zakładowym 50.000 zł.
  2. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usługi Stwórz własne puzzle.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin.
  4. Serwis - serwis internetowy dostępny po adresem https://slidingtiles.com, w ramach którego Usługodawca świadczy swoje usługi.
  5. Utwór – zdjęcie lub grafika umieszczane przez Użytkownika w Serwisie, które mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  6. Usługa – nieodpłatna usługa „Stwórz własne puzzle” oferowana w ramach Serwisu, polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu informatycznego w celu umożliwienia Użytkownikowi tworzenia, udostępniania i przechowywania własnych puzzli w oparciu o materiały Użytkownika.
 2. Postanowienia wstępne

  1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, w tym Usługi.
  2. Usługa świadczona przez Usługodawcę w ramach Serwisu polega wyłącznie na udostępnianiu zasobów teleinformatycznych w celu tworzenia przez Użytkownika własnych puzzli oraz przechowywania Utworów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie.
  3. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z aktualną przeglądarką internetową obsługującą javascript, z dostępem do sieci Internet.
  4. W celu dodania Utworu należy wybrać właściwy plik z dysku, w formacie JPEG o wysokości i szerokości większej niż 600px, a następnie należy wybrać kształt puzzli i określić: nazwę, opis, imię (pseudonim użytkownika) oraz tagi opisujące puzzle.
  5. Korzystanie z Usługi nie wymaga rejestracji i jest darmowe.
 3. Oświadczenia i zastrzeżenia

  1. Umieszczając Utwór w Serwisie Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do Utworu, a korzystanie z Utworu przez innych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu nie będzie naruszać praw osób trzecich. Użytkownik jest świadomy tego, że umieszczając Utwór w Serwisie, udostępnia Utwór w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Umieszczając Utwór w Serwisie Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne zgody i prawa związane z Utworem, w tym zgody na wykorzystanie wizerunków, których posiadanie jest konieczne dla wgrania Utworu na serwery Usługodawcy, wykreowania z nich puzzli oraz przechowywania i udostępniania w ramach Serwisu.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do nierozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu, w tym nieumieszczania w Serwisie, jakichkolwiek treści mających charakter bezprawny, mogących naruszać prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego.
  4. Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną — Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie przez Użytkownika, ani nie weryfikuje tych treści do czasu otrzymania informacji o możliwym bezprawnym charakterze tych treści. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych w Serwisie Usługodawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do tych danych.
  5. Usługodawca umożliwia zgłaszanie treści bezprawnych w szczególności za pośrednictwem właściwych opcji (przycisk “Nahlásit zneužití”) dostępnych pod każdymi puzzlami umieszczanymi przez Użytkowników.
  6. W przypadku roszczeń osób trzecich w związku z rozpowszechnianiem Utworu za pośrednictwem Serwisu, podmiotem odpowiedzialnym jest Użytkownik, który dany Utwór umieścił w Serwisie.
  7. Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics do zbiorczej analizy zachowania użytkowników i wprowadzania usprawnień opartych o wyniki tych analiz. Google Analytics korzysta z ciasteczek i innych podobnych metod do identyfikowania użytkowników. Więcej o przetwarzaniu twoich danych przez tę usługę możesz dowiedzieć się na stronie policies.google.com/privacy
  8. W związku z wymogami dotyczącymi ewentualnych roszczeń w kwestii naruszenia praw autorskich zapisujemy adresy IP użytkowników. Przechowywane są one w formie pseudonimizowanej.
  9. Usługodawca nie gwarantuje utrzymania Utworu w Serwisie.
  10. Usługodawca posiada prawo do decydowania o ewentualnym usunięciu Utworu z Serwisu.
 4. Reklamacje

  1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres info@slidingtiles.com.
  2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
  3. Reklamacja nie wyłącza praw przysługujących Użytkownikowi w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy w związku z korzystaniem z Serwisu jest Usługodawca.
  2. Dla skorzystania z Usługi nie jest konieczne podanie danych osobowych – ale Użytkownik może to zrobić poprzez oznaczenie Utworu np. swoim imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem. Dane te będą publicznie dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu.
  3. W celu skorzystania z opcji „Problem” Użytkownik podaje swój adres e-mail. Podanie adresu e-mail jest niezbędne dla prawidłowego skorzystania z tego mechanizmu.
  4. Podczas zakładania nieobowiązkowego konta użytkownika konieczne jest podanie działającego adresu e-mail, który będzie następnie przechowywany i przetwarzany przez Usługodawcę podczas istnienia konta w Serwisie.
  5. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich i wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 6. Postanowienia Końcowe

  1. Umieszczenie Utworu w Serwisie wymaga każdorazowego zaakceptowania Regulaminu.
  2. Umowa zawierana z Użytkownikiem w oparciu o niniejszy regulamin zawierana jest za pośrednictwem Serwisu na czas nieokreślony.
  3. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie – informując o tym Usługodawcę.
  4. Usługodawca nie pobiera opłat od Użytkowników z tytułu korzystania z Serwisu lub Usługi.