техникатаИзберете пъзел с пъзел за решаване

Думата техника произлиза от гръцката дума τέχνη (изкуство, майсторство, умение) и има следните значения: Машини, апарати и съоръжения за извършване, осъществяване на определена човешка дейност. Съвкупност от похвати, начини и средства за извършване на някаква работа, дейност, с цел задоволяване на материалните и нематериалните нужди на хората Индивидуално умение и сръчност, майсторско изпълнение на определени похвати, на някакво действиеВ България техника също е търговски термин за различни видове технически и електрически уреди, като например се прави разграничение между бяла техника и черна техника. Основното предназначение на техниката е да освободи човека от изпълнението на тежък физически труд или рутинна (еднообразна) работа, за да му предостави повече време за творчески занятия и да облекчи неговия ежедневен живот. Различните технически устройства позволяват значително да се повишат ефективността и производителността на труда, по-рационално да се използват природните ресурси, а също така да се намали вероятността от грешки на човека при изпълнение на сложни операции. Задачи на техниката: Създаване на материални и културни ценности Производство, преобразуване и транспорт на различни видове енергия Събиране, обработка и предаване на информация Създаване и използване на различни транспортни средства Поддържане на отбранителната способност на страната Универсална класификация на техническите средства още не е създадена и едва ли ще бъде създадена в бъдеще. Към сегашния момент техниката се класифицира основно по областите на приложението ѝ, например: промишлена техника, транспорт, битова техника, изчислителна техника и др. Допълнително техниката може да се раздели на производствена, например, станове, стругове, инструмени, средства за измерване и др., и непроизводствена – битова техника, личен транспорт, техника за отдих. Като отделен клас стои и военната техника, в която влизат всички технически устройства и машини, предназначени за поддържане на отбранителната способност и водене на бойни действия по въздух, вода и суша, а така също и в Космоса. Първите технически средства са били оръдията за убийство и обработка: копие, бумеранг, каменна брадва, игла, шило. В епохата на неолитната революция се появява агротехниката, транспортът и хидротехническите съоръжения, а също така най-простите механични приспособления: лост, клин, блок, колело.